Parking servis


#1

Ovo sam predlagao Dobrici još ranije, da pozivi Parking servisu za nelegalno parkiranje budu besplatni, a da procedura bude što uproštenija. Šta mislite o tome da se uloži u pauke i vozila za odnošenje automobila sa ulica, i da se bahatima konačno stane na put, dakle da ovaj proces postane što jedostavniji i što efikasniji?


#2

U nekom gradu, ne znam sada tačno kom, je uvedem parking sličan google street view automobilu. Dakle prođe obeleženo ili neobeleženo vozilo sa kamerama, uslika sve nepropisno parkirane i pozivnice im stignu kući.
Mislim da je to najefikasniji način borbe sa bahatim parkiranjem jer je najbrži, najmanje podložan mitu, stvara psihološki pritisak na vozače da svaki auto može biti taj sa kamerama, može da obuhvati mnogo više vozila nego sadašnji sistem kažnjavanja.
Pauka bi trebalo svesti samo na to da uklanja vozila koja baš smetaju odvijanju saobraćaja jer pauk dosta zagađuje i pravi gužvu u saobraćaju, a efekat pauka se uglavnom svodi na novčanu kaznu.

Takođe bi trebalo uvesti sistem obrnuto piramidalne kaznene strukture, da prva kazna za nepropisno parkiranje bude x, druga xx, a treća xxx. Grad nema mogućnost da uvodi na primer privremeno oduzimanje vozila, ali bi i to bio dobar način kod bahatih vozača.


#3

Sa druge strane imas neefikasan pravni sistem. Meni komunalci napisali kaznu za parkiranje, nije mi nikad stigla. Plus se ljudi i dalje parkiraju tamo, iako komunalci lepe te kazne. A već kad su mi odneli jednom auto, tu sam već dooobro zapamtio da ne parkiram :slight_smile:


#4

Mislim da bi trebalo izučiti malo pravni okvir, jer sada je obavezno da saobraćajac bude prisutan i on zapravo piše kaznu, te u skladu sa tim kako se to može unaprediti. Da li @nautilus zna nešto o tome više?

Sa druge strane imamo i sindrom “4 migavca” koji je toliko postao rasprostranjen da npr. ovde kod mene u Bulevaru Zorana Đinđića od 10 do 20h cela jedna traka je blokirana od vozila koja tako stoje.

To bi isto moglo da se vrlo jednostavno sankcioniše i dovede u red.


#5

Da, a mislim da cela priča sa saobraćajcem zapravo usporava proces. Realno, opterećuje i njih i usporava radnju. Realno, sad sve možeš da snimiš, i da nema dileme gde je vozilo bilo, i zašto je pomereno.


#6

Iz ZoBS:

Član 2

Kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja na putevima vrši Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava saobraćajne policije i područne policijske uprave.

Izuzetno, kontrolu i neposredno regulisanje saobraćaja vojnih vozila na putevima mogu da vrše i nadležni vojni organi.

Neposredno regulisanje saobraćaja u zoni škole mogu vršiti školske saobraćajne patrole i saobraćajne patrole građana.

Na delu puta na kome se izvode radovi neposredno regulisanje saobraćaja mogu vršiti lica ovlašćena ovim zakonom.

Bliže propise o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima donosi ministar unutrašnjih poslova.

Bliže propise o načinu vršenja kontrole i neposrednog regulisanja saobraćaja vojnih vozila na putevima donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Bliže propise o načinu neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima u zoni škole donosi ministar unutrašnjih poslova uz pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za poslove obrazovanja.

Bliže propise o načinu vršenja neposrednog regulisanja saobraćaja na putevima na delu na kome se izvode radovi donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja.

XVIII POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA

 1. Opšte odredbe

Član 278

Posebne mere i ovlašćenja preduzimaju se radi sprečavanja ugrožavanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, odnosno omogućavanja odvijanja saobraćaja.

Posebne mere, odnosno ovlašćenja iz stava 1. ovog člana su:

 1. isključenje vozača iz saobraćaja,
 1. zadržavanje vozača,
 1. upućivanje vozača na kontrolni lekarski pregled,
 1. utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju,
 1. zaustavljanje, odnosno upućivanje radi zaustavljanja vozila na bezbednom mestu ili uključivanja na put za tu vrstu ili kategoriju vozila,
 1. isključenje vozila iz saobraćaja,
 1. nalaganje mera radi otklanjanja, odnosno sprečavanja nastanka opasnosti na putu,
 1. snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava kao i dokumentovanje prekršaja i drugih delikta u saobraćaju,
 1. privremeno oduzimanje predmeta prekršaja,
 1. oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole kada vozač poseduje više od jedne vozačke dozvole,
 1. upućivanje na kontrolni tehnički pregled vozila,

12) uklanjanje, odnosno premeštanje vozila, kao i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila,

 1. merenje osovinskog opterećenja vozila i ukupne mase vozila.

Mere i ovlašćenja iz stava 2. tač. 1), 4), 5), 6), 9), 10), 11) i 12) ovog člana nalaže i preduzima policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja, mere i ovlašćenja iz stava 2. tač. 2), 3), 7) i 8) ovog člana nalaže i preduzima teritorijalno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova ili drugi organ ovlašćen ovim zakonom. Mere iz stava 2. tačka 13) ovog člana nalažu i preduzimaju policijski službenik prilikom kontrole saobraćaja, odnosno ovlašćeno lice ministarstva nadležnog za saobraćaj.

Izuzetno mere i ovlašćenja iz stava 2. tačka 12) ovog člana mogu se poveriti ovlašćenom pravnom licu ili preduzetniku kojem je aktom nadležnog državnog organa poverena delatnost organizacije funkcionisanja, upravljanja i održavanja javnih parkirališta.

Posebne mere i ovlašćenja iz ove glave, koje se odnose na vozača, shodno se primenjuju na instruktora vožnje, na lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom, kandidata za vozača i ispitivača na praktičnom delu vozačkog ispita.

Ministar unutrašnjih poslova će propisati način, postupak i sredstva sprovođenja kao i vođenje obaveznih evidencija o primeni posebnih mera i ovlašćenja.

Bliže propise o posebnim merama bezbednosti vojnih učesnika u saobraćaju donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

 1. Uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila

Član 296

Ukoliko policijski službenik u kontroli saobraćaja zatekne vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, narediće vozaču, ukoliko je prisutan, da odmah ukloni vozilo, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Ukoliko vozač nije prisutan na licu mesta iz stava 1. ovog člana policijski službenik će doneti rešenje u pisanoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Primerak rešenja o nalaganju uklanjanja vozila postavlja se na vidno mesto vozila i time se smatra da je isto uručeno vozaču. Naknadno uklanjanje ili uništenje ovog rešenja ne utiče na valjanost njegove dostave.

Ukoliko policijski službenik ili nadležni inspekcijski organ u kontroli saobraćaja putem video nadzora ili foto zapisa utvrdi da je vozilo parkirano ili zaustavljeno suprotno odredbama ovog zakona, doneće rešenje u elektronskoj formi kojim će naložiti uklanjanje vozila u roku koji ne može biti kraći od tri minuta. Rešenje u elektronskoj formi kojim se nalaže uklanjanje vozila dostavlja se elektronskim putem licu koje vrši uklanjanje vozila i koje postavlja obaveštenje o donetom rešenju u elektronskoj formi na vidno mesto vozila, kojim obaveštava vozača da će vozilo biti uklonjeno na osnovu tog rešenja.

Ukoliko vozač, u roku određenim rešenjem iz stava 2. ovog člana, ne ukloni vozilo, policijski službenik će ukloniti vozilo na za to određeno mesto, o trošku vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Policijski službenik, odnosno zaposleni u organu jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove saobraćaja, na način predviđen u prethodnim stavovima ovog člana, postupiće i kada u kontroli saobraćaja na putu, odnosno mestu na kome je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje vozila zatekne odbačeno vozilo.

Obavljanje poslova uklanjanja vozila iz stava 1. ovog člana organ jedinice lokalne samouprave može poveriti pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava propisane uslove za to.

Pravno lice, odnosno preduzetnik iz stava 6. ovog člana su odgovorni za sve nastale štete od započinjanja uklanjanja do preuzimanja vozila od strane vozača ili vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Uklanjanje vozila će se prekinuti ako se vozač pojavi na licu mesta i prihvati da ukloni vozilo.

U slučaju iz stava 8. ovog člana vozač snosi troškove prethodno preduzetih radnji.

Bliže propise o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši uklanjanje vozila iz ovog člana, kao i o načinu uklanjanja i čuvanja vozila, propisanim evidencijama o uklonjenim vozilima i preduzetim radnjama na uklanjanju donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada određuje visinu naknade za uklanjanje vozila na predlog ministarstva nadležnog za trgovinu i usluge.

Lokalna samouprava ne može svojom odlukom da odredi veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.

Lice koje vrši uklanjanje, odnosno premeštanje vozila ne sme odrediti veću visinu naknade za uklanjanje vozila nego što je to propisano odlukom Vlade.

Zakon je, kao što vidite, od člana 2 do člana 296 isključio ekskluzivnost saobraćajne policije na kontrolu saobraćaja. @nautilus bi to bolje objasnio

Za efektivnu kontrolu i sankcionisanje nepropisnog parkiranja je potrebno izmeniti ove odredbe ali i prilagoditi odredbe gradske Odluke (o komunalnom redu).


#7

Problem je sto se cesto javljaju potpuno kontradiktorne odredbe u zakonima. na primer zakon o bezbednosti saobracaja ima ove odredbe a neki drugi zakon moze istu oblast uredjivati potpuno suprotno, na primer zakon o komunalnoj policiji. Te stvari se ne rade namerno, posledica su brzine kojom se donose zakoni i nedovoljnog razmisljanja o sistemu.

Ne vozim kola i nisam neki ekspert za te stvari, ono sto znam jeste da su to neki ljudi gurali i do ustavnog suda upravo zbog ovakvih gluposti.


#8

Zakon o prekršajima:

Propisivanje prekršaja

Član 4

Prekršaji se mogu propisivati zakonom ili uredbom, odnosno odlukom skupštine autonomne pokrajine, skupštine opštine, skupštine grada i skupštine grada Beograda.

Organi ovlašćeni za donošenje propisa o prekršajima mogu propisivati samo sankcije predviđene ovim zakonom i u granicama koje određuje ovaj zakon.

Organi ovlašćeni za donošenje propisa iz stava 1. ovog člana mogu propisivati prekršajne sankcije samo za povrede propisa koje oni donose u okviru svoje nadležnosti utvrđene ustavom i zakonom, pod uslovima određenim ovim zakonom.

Organ koji je ovlašćen da propisuje prekršajne sankcije ne može ovo pravo preneti na druge organe

Budući posao uređivanja pravnog okvira je ključan za sva ostala pitanja, ne samo ovo.


#9

Ali sta je uzrok problema? Sankcijama bez alternativnog resenja cete samo izazvati bes. Zbog cega se parkira bahato i sta se podrazumeva pod bahatim? Meni i gomili drugih trudnica je pauk odneo automobile koji su bili parkirani u Zemunu ispred bolnice gde sam radila ctg u devetom mesecu trudnoce, u decembru. A nije bilo zona u blizini, jer bismo parkirali tamo, kao sto uvek radimo. I onda sa stomakom do zuba do Sajmista… S druge strane, mnogo me nervira kad ne mogu dete kolicima da vozim trotoarom jer su tu parkirana kola, pa moram da vozim putem. Ali gde cete sa tim kolima? Ljudi tu zive, moraju negde da se parkiraju. Kazne i povecanje cena i zoniranje prostora koji opet nije dovoljan za sve nije resenje. A imate recimo zgrade sa podzemnom garazom koje ne pripadaju automatski stanarima, nego je neko u zgradi zakupio/otkupio/podmitio i sad izdaje garaze stanarima po mnogo vecoj ceni.


#10

Ovde treba biti vrlo oprezan zbog mogućih zloupotreba. Kada im trebaju pare aktivira se “Pauk” vozilo. Onda građani postaju žrtve terora Parking servisa. U Nišu Parking servis ima ovlašćenje da pravi parking mesta i odnosi vozila. Za 10 godina broj izgrađenih parkinga je 0 (nula) a kupljen je niz Pauk vozila. U nekim delovima grada vi jednostavno nemate gde da parkirate u blizini svoje zgrade (nema obeleženih parkinga), svi su nepropisno parkirani. Lepa zarada. Onda su ljudi uvodili noćne straže da se odbrane od Pauk vozila. Na šta to liči?
Ne samo da im nije interes izgradnja parkinga nego i onemogućavanje korišćenja postojećih. Uvedene su “stanarske” karte za parkiranje koje jesu skupe ali može se podneti. Međutim, ako imate roditelje na drugom mestu i hoćete i tamo da imate mesečnu kartu za parkiranje, cena je takva da je sigurno nećete kupiti.
Ne može radnik Parking servisa da određuje da li j neko propisno ili ne parkiran, to je posao nadležnog saobraćajnog organa (član 296). Ne može ni telefon za poziv kod nepropisnog parkiranja biti u Parking servisu već u saobraćajnoj policiji. Šta če uraditi radnik Parking servisa kada ga pozovete, doći i odlućiti da je to vozilo nepropisno parkirano? Ne može ni da snimaju jer opet donose odluku koga snimaju i koje slike šaju saobračajnoj policiji. Niti su nadležni, niti su instrumenti baždareni niti to sme da radi lice finansijski zainteresovano za to. Primer opet u Nšu, poslata slika od znaka “dozvoljeno parkiranje” a ne ka znaku i odnešeno pravilno parkirana vozila. Mislite da ćete sudski uspeti? Nema šanse. Poseku znak i dali obrazloženje “neko je neovlačćeno postavio znak”!
Na šta liči da u sred gužve kamioni (Pauk) krstare gradom tražeći žrtvu? Da li Pauk treba da bude saobraćajni policajac? U Nišu nema šanse da naiđete na jednog jedinog saobraćajnog policajca na ulici ali Pauk vozila samo prolaze pored vas.
Saobaćajna olicija mora raditi svoj posao ili su građani u problemu. U nekim gradovima je posao odnošenja vozila bio poveren privatnoj firmi. Brzo je to raskinuto jer su počeli sve živo da odnose.
Ne smete zbog par bahatih vozača omogućiti iživljavanje nad vama.


#11

Ovde se odgovorna politika suprostavlja populizmu. Besno je i dete, ali mu ipak ne daš sve što traži. Pored onih koji idu na ctg, imaš i one što su parkirali da kupe cigare, da sednu u kafić. Imaš i one koji su došli kolima na posao, ali nisu morali. Mogu se izgraditi vanulična parkirališta (javne garaže, parkinzi), ali po meni i tu mora da postoji mera, jer ni bezgranično širenje kapaciteta nije rešenje. (Svi dolaze kolima, gužve, zagađenje). Mora se napraviti balans.

Stanari su jedna kategorija, a posetioci druga. Treba razdvojiti to svakako. Zoniranje svakako mora da ide tamo gde je pritisak veliki, to su radili svi veliki gradovi.

Što se tiče zgrada sa podzemnom garažom, to sam još davno pričao sa @sekretar1. U Amsterdamu ti ne možeš da dobiješ pravo na jeftinu preplatnu kartu za ulično parkiranje ako pri useljavanju u novogradnju nisi kupio garažu. Jednostavno, ne daju ti. Broj uličnih parkinga je ograničen, i 10% tog kapaciteta pripada stanarima. Kad komšija premine, tek tad ti možeš da dođeš na red, i to ako si “starosedelac”.

Kod nas, ljudi se masovno doseljavaju u novogradnju, neki ne kupuju garažna mesta već preplatne karte (5 e mesečno), investitori garažna mesta prodaju drugima za 10-15 000 evra, i eto ti problema.

Onda kad hoćeš da smanjiš broj uličnih parkinga zbog drvoreda, pešaka, biciklista, svi skoče i počnu da besne, jer je njihovo “pravo” da tu parkiraju, i taman posla da im smanjiš broj mesta, kojih “nema”. Biće ih još manje, zbog neodgovorne politike.


#12

Ok, mi moramo da presečemo, šta zapravo želimo? Ne možeš beskonačno povlađivati potrebama za parkiranjem, jer ćeš tako privući veliki broj građana koji su sebi priuštili automobil.

Nemoj da shvatiš pogrešno, ja ovde ne targetiram manje imućne građane, kojima i sam pripadam, već politiku razvoja grada.

Otud, to što vaši u Nišu rade jeste nepopularno, ali je još gori nered koji imaš u Beogradu, gde se parkira kako ko stigne. Ideja je da građanina odgovoriš da dolazi kolima, a da mu obezbediš kapacitet za parkiranje, po nekoj ekonomskoj, a ne socijalnoj ceni, pa kad baš mora da dođe kolima, da ima tu opciju, ali da mu se to svakodnevno ne isplati.

Sa tačke gledišta građanina koji nije platežan, hakovanje sistema mi negde i odgovara, kao i njegova procesna inertnost. Sa druge strane, dobro sam zapamtio kad su mi odneli vozilo sa mesta gde sam godinama parkirao da bi izbegao zonu i plaćanje. Sad tamo više ne parkiram :slight_smile:

Suština postojanja parking zona nije uzimanje novca, već uređivanje načina na koji će ljudi putovati. Kad bi ukinuo zonu u BG, dobio bi najmanje 10 000 vozila koja bi se ujutru slila u centar, da zauzmu mesta stanara centra koji putuju kolima na posao na drugu lokaciju. Eto ti saobraćaja, plus zagušenja kad tih 10 000 krene od jednom u 17h kući, a ulicu ne možeš da proširiš.

Zato i potenciram da je odnošenje vozila u BG neefikasno, dešava se da se čeka dugo, pa ni nema smisla, jer bahati parkiraju i na 15-30 minuta, dovoljno da nekom zagorčaju život, a nedovoljno da PS- stinge i završi posao.

Verujem da je procesno tačno sve što ste naveli ti i Saša, samo mislim da to utiče na efikasnost, koja je neophodna da bi se uveo red. Ulice pripadaju svima, ne samo vozačima automobila, a kod nas građani stalno isprobavaju granicu i efikasnost sistema, naravno na uštrb drugih kategorija koje zbog njih ne mogu da koriste ulicu.


#13

Naravno, slazem se i podrzavam ideju uredjenja. Samo skrecem paznju na svakodnevne probleme sa kojima se susrecu obicni gradjani i sagledavanje problema iz svih uglova. Jos jedan problem su npr. podstanari kojih u BG ima koliko hoces, a oni ne mogu da otkupe garazu ako vlasnik stana ne zeli. Ne bih volela da se zakoni uredjuju i nude resenja, uzimajuci u obzir samo bahate. Mozda i ne treba nuditi kratkorocno resenje, nego napraviti visegodisnji plan i objasniti kompletnu situaciju.


#14

Samo dugoročnim planom ovo i može da se dovede u ravnotežu. To, naravno, podrazumeva prvenstveno jeftin (ili besplatan) i kvalitetan javni prevoz.

Novogradnja, naročito van centra, nikada ne podrazumeva garažu ili određeni broj parking mesta tako da se problem sa parkiranjem odavno preselio iz centra na periferne opštine.

Ovo, opet, ima puno veze i sa demografskim razvojem grada koji infrastruktura ne može da isprati.


#15

možda zanimljivo za temu