Otvorenost sednica skupštine grada

Otvorenost rada skupštine grada reguliše poslovnik o radu, koji je dostupan na: http://www.beograd.rs/images/data/04a877611941f0194b5834cc5cff8590_3659773367.pdf
(izmene i dopune na: http://www.beograd.rs/images/data/1b46f99ad5512a5c18d5e6b9d47a039c_3663007755.pdf)

Konkretno deo “IХ - ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНE” kaže:

Члан 131.
Рад Скупштине доступан је јавности.
Члан 132.
Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују
седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.
39
Члан 133.
Седници Скупштине имају право да, по одобрењу председника Скупштине,
присуствују и грађани, осим када се седница држи без присуства јавности.
Грађани заинтересовани за присуство седници подносе писани захтев председнику
Скупштине најкасније 48 часова пре часа одређеног за почетак седнице.

Председник Скупштине може ограничити укупан број грађана који може да
присуствује седници, ако је то потребно ради обезбеђивања несметаног тока седнице.
Члан 134.
Скупштина и њена радна тела, на образложени предлог председника Скупштине,
сталног радног тела, Градског већа или најмање десет одборника, изузетно могу
ограничити или искључити јавност из свог рада, у складу са законом.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује без расправе.
Члан 135.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање
предлози одлука, других прописа и општих аката, као и информативни и документациони
материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних тела.
Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за
праћење рада на седницама Скупштине и њених радних тела.
Члан 136.
Радио-станице и телевизијске станице могу преносити ток седнице Скупштине,
уколико Скупштина друкчије не одлучи, у складу са чланом 134. овог пословника.
Члан 137.
Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања.
Текст службеног саопштења саставља надлежна служба Градске управе, а
одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.
Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да
одржи председник и заменик председника Скупштине

1 Like

Mislim da bi jedna od prvih odluka nove Gradske skupšte bila otvaranje YouTube kanala za javni prenos sednica.

7 Likes
  • dostupnost svih stenograma online.
4 Likes

Pogledati otvoreniparlament.rs i stvoriti sistem otvorenih podataka sličan ovom koji bi bio integrisan u veb sajt grada. Narodna skupština nije imala razvijen sistem transparentnosti dok Otvoreni parlament nije sve lepo sistematski obradio. Trenutno sarađuju u polju transparentnosti rada.

3 Likes

https://skupstina.novisad.rs/events/konferencija-za-novinare-najava-odrzavanja-konferencije-stvaranje-digitalnih-lokalnih-skupstina/

1 Like

Лаптоп рачунари штеде буџет


Shared via Вечерње Новости Android app

Samo da ovi laptopovi nisu ko oni tableti sto su iz Opstine Stari Grad donirali deci u osnovnim skolama pa se posle ispostavilo da su pokvareni. :radioactive: