Тумачење закона о одржавању зграда (сл.гласник 104-2016)

Ево за почетак овај члан

_Obaveza održavanja zgrade_
Član 60
Obavezu da održavaju zgradu na način da od zgrade, odnosno zajedničkih delova zgrade ne preti opasnost nastanka štete imaju sva lica iz člana 15. ovog zakona.
Vlasnici ili korisnici samostalnih delova zgrade imaju obavezu da održavaju svoje delove zgrada na način kojim se obezbeđuje funkcionalnost tog dela zgrade prema propisima koji bliže određuju njihovu funkcionalnost i na način kojim se eliminiše opasnost od nastupanja štete ili nemogućnosti korišćenja drugih delova zgrade.
Održavanje zgrade se može ugovorom poveriti pravnim licima ili preduzetnicima koji se bave poslovima održavanja zgrade.
Ukoliko lica iz st. 2. i 3. ovog člana ne organizuju održavanje u skladu sa ovim zakonom, nadležni organ jedinice lokalne samouprave poveriće posao održavanja zgrade organizaciji kojoj je povereno obavljanje poslova od javnog interesa.
Lica iz člana 15. ovog zakona dužna su da ispune mere propisane zakonom kojim se uređuje oblast zaštite od požara i oblast zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova, u smislu držanja zapaljivih i gorivih tečnosti i zapaljivih gasova i ispunjenja minimalnih preventivnih mera koje se odnose na evakuaciju ljudi i tekuće održavanje uređaja za otkrivanje i javljanje požara i uređaja za gašenje požara.
Tekuće i investiciono održavanje izvodi se u skladu sa programom održavanja.
Za štetu koja proistekne zbog propuštanja obaveze održavanja iz stava 1. ovog člana odgovara lice iz člana 15. ovog zakona koje je bilo dužno da organizuje izvođenje odgovarajuće vrste radova.

питање је: где пише да стамбена заједница не може самостално да одржава зграду?, тј. да управник не може да ангажује приватне занатлије, тј. занатске радње(правна лица), на основу три понуде добијене од истих…???

1 Like

:smiley:
Ми смо на нашој седници Скупштине донели одлуку да све радове за одржавање заједничких делова Стамбена заједница изводи САМОСТАЛНО. На основу те одлуке мени као управнику се дозвољава да организујем и спроводим радове у складу са законом, тј. прикупим три понуде од предузетника за који ми профил треба, рецимо за молерске радове прикупим три понуде молерских радова да изврше једнократну услугу или да их уговором обавежем да буду и у служби одржавања молерских радова…тако исто и за електро и друге радове…Ја сам размишљао да је то јефтиније и квалитетније него да Јавно предузеће или нека друга фирма ангажује подизвођаче…свеједно ко врши ја ћу бити одговоран такође ако нешто не ваља, јер нисам контролисао исправност итд…

2 Likes

A šta ste naveli u registracionoj prijavi :Ko vam odrzava zgradu?I šta ćete za hitne intervencije kada se dese?Vi recimo imate potpisan ugovor sa nekim majstorem.On ne radi 24h i nešto se desi u zgradi.Koga zovete?Ja sam Zakon razumela tako da mora da se ima firma koja se bavi odrzavanjem i da to treba da bude istaknuto u hilu zgrade.U protivnom ce JLS dodeliti javno preduzece koje se time bavi.Preporucujem da procitate i Pravilnik o odrzavanju zgrada gde vam tacno pise sta se i na koliko kontrolise.

Хвала вам на конверзацији…мислим да је разговор кренуо можда мало у погрешном току…нисам имао намеру да се надмудрујем са било ким,више да се посаветујем и разменим искуство…Причамо дакле о закону, шта он нуди, а шта не захтева…Као што сам рекао а везано за тему, мислим да не захтева Јавно предузеће…значи дозвољава самостално одржавање( кад кажем самостално мислим Стамбена заједница са управом тј. Управником и Скупштином), молио бих вас да ми ово потврдите или кроз неки законски акт појасните зашто није дозвољено…Хитне интервенције сматрам да ћу брже ја као Управник са мојим подизвођачима организовати него да зовем Јавно предузеће које ће да зове њихове подизвођаче, наравно кад попију кафу после доласка на посао !!!..изузетно, било би брже ако бих имао приватно предузеће које одржава зграду у целости па њих да гањам да зову њихове подизвођаче…Сложите ће се надам се самном, да у свим случајевима радове ће изводити подизвођачи…
Да одговорим на питање…да пријавили смо Јавно предузеће у регистру да нам одржава зграду, јер сам у моменту преузимању обавезе Управљања наследио тај уговор верификован старим печатом и називом, и отишао сам у најбољој намери да продужим уговор са новим генералијама, печат и слич., и кад сам тражио ценовник услуга за текуће по ставкама како би то изнео уз предлог продужења уговора на седници скупштине они ми рекоше да је то противно њиховим интересима да нам одају њихове цене јер би могли на основу тога да тражимо јефтиније…хех…а кад сам им предложио да им предам захтев за понуду као и другим под истим околностима како то и доликује, веровали или не они и не знају шта је захтев за понуду…хех,хех,…ето и наравно уз незадовољство скоро свих комшија на њихов досадашњи рад раскинули смо уговор одлуком скупштине…
Ја не знам да ли ви сарађујете са Јавним предузећим па их чини ми се штитите али ме брине што нико не објашњава САМОСТАЛНО одржавање. Стамбена заједница је правно лице и има право да прави уговоре за како једнократно одржавање тако и за неограничено роковима, или пак на рок…
Мене занима механизам такве врсте управљања, јер сам у таквој ситуацији, а поуздано знам да је доста Управника из редова станара у истој ситуацији…
Значи по мом поимању горњег члана закона у регистру може стајати да је извођач радова на одржавању заједничких делова зграде СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА, што би рекли лично…
…Милим вас само да ме погрешно не разумете, хтео бих поводом овог питања САМОСТАЛНОГ одржавања да ми се што више Управника придружи саветодавно уз предлоге и примедбе наравно…ХВАЛА…

3 Likes

Ni meni ovo nije najjasnije, pa se, pre svega, zahvaljujem @mikkka na pokretanju teme.
Mi imamo upravnika iz redova stanara i imamo potpisane ugovore sa firmama za čišćenje i za održavanje lifta. Sve ostalo rade ili komšije ( tu mislim na sitne popravke tipa sijalice, brave…) ili se angažuju firme po potrebi za redovne servise ( pp opreme, npr.) ili čišćenje oluka i sl.
Po zakonu je rok da se reaguje na hitne intervencije 48 sati, što je u nekim situacijama suludo, ali tako je.
Ni ja nigde nisam našla podatak da MORA da se ima ugovor sa firmom koja održava zgradu (ne znači da nema, samo ja nisam našla).

1 Like

Ево још једног члана, тачније два уско повезана, који су ми интересантни јер сматрам да је доста људи у заблуди:

Obaveza učešća u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade

**Član 63**

Vlasnik posebnog dela zgrade dužan je da učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i upravljanja zgradom.
U troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom vlasnici posebnih delova zgrade učestvuju prema sledećim kriterijumima:
1) srazmerno broju svojih posebnih delova u odnosu na ukupan broj svih posebnih delova, za troškove radova tekućeg održavanja i upravljanja;
2) srazmerno učešću površine svojih posebnih delova u odnosu na zbir površina svih posebnih delova, za troškove radova investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade.
Lica iz člana 15. ovog zakona mogu odlučiti da i za tekuće održavanje primene kriterijume za investiciono održavanje, kao i da za investiciono održavanje primene kriterijume za tekuće održavanje, ukoliko se sa tim saglase 2/3 od ukupnog broja vlasnika posebnih delova.
U slučaju da je jedno lice vlasnik više posebnih delova, uključujući i garažu, garažno mesto i garažni boks, za svaki takav posebni deo se plaćaju troškovi shodno kriterijumima iz stava 2. ovog člana.
Način učešća u troškovima održavanja iz st. 2. i 3. ovog člana može se utvrditi i na osnovu pravila vlasnika iz člana 17. ovog zakona.
Visina i način utvrđivanja troškova upravljanja i održavanja zgrade

**Član 64**

Odlukom stambene zajednice o prihvatanju troškova održavanja zajedničkih delova zgrade i upravljanja zgradom, koja se donosi u skladu sa članom 44. stav 1, odnosno članom 44. stav 3. ovog zakona, propisuje se iznos koji je svaki vlasnik posebnog dela dužan da plaća na ime svog učešća u troškovima tekućeg održavanja i troškovima upravljanja zgradom, a koji ne može biti niži od iznosa propisanog aktom o tekućem održavanju zgrada koji donosi jedinica lokalne samouprave.
Odluka stambene zajednice iz stava 1. ovog člana unosi se u zapisnik sednice skupštine, a posebno se sačinjava izvod iz zapisnika koji sadrži tekst odluke koji potpisuje upravnik i na njemu overava svoj potpis u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.
U slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika, visina naknade koju će plaćati vlasnici posebnih delova određuje se odlukom jedinice lokalne samouprave.
Profesionalni upravnik imenovan u postupku prinudne uprave donosi odluku o troškovima održavanja i upravljanja zgradom, u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave iz st. 1. i 3. ovog člana, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.
Visina izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade određuje se odlukom skupštine stambene zajednice koja ne može biti niža od iznosa propisanog aktom o investicionom održavanju zgrada koji donosi jedinica lokalne samouprave, i predstavlja rezervni fond zgrade.

Ја наиме овде мислим да је обавеза плаћања учешћа власника станова и за УПРАВЉАЊЕ, неовисно да ли је Управник, из редова станара или профи. Значи мислим да је члан 63. и 64.ОБАВЕЗУЈУЋИ и за УПРАВЉАЊЕ ???

Знате како, сви радови који се обављају на зајеедничким деловима мора да организује Управник, било личним увидом или уз дојаву од комшија. Закон налаже да те радове изводи квалификовано стручно лице, било да је то предузетник или лице које кроз допунску делатност уз своју основну може то да изведе уз одговорност која ће бити верификована уговором за ту врсту делатности…Значи неко је од комшија електричар, који ради у некој фирми, али је регистровао и своју допунску делатност као предузетник например за те врсте радова, онда Управник може са његовом фирмом за допунску делатност направити уговор и поверити му те послове…можда комшо ради као портир негде али он је завршио ел-техничку и закон му дозвољава да обавља ту врсту делатности било као основну или као допунску…
…Закон не дозвољава да физичко лице мења сијалице, шта ако се нештп деси, оде Управник у ћорку…Ја сам рецимо занатлија годинама и ел.техничар успут али несмем да мењам сијалице ни у мом улазу, чак ме качи закон о облигационим односима де због сукоба интереса не смем такође…
…Даље…ја сам хтео да упослим неке незапослене комшије, али морам да имам на уму да Стамбена заједница коју заступам има обавезу да физичком лицу уплати доприносе уз уговор о повременом ангажовању, за сво време ангажовања…исто тако та иста Стамбена заједница има обавезу да плаћа мени обавезно Социјално ако нисам у радном односу…има доста посла за Управника али мислим да је већина посла изводљива…
…Рецимо чишћење снега, неће нико да чисти ја ћу да ангажујем “Физичара” али морам имату одлуку Скупштине о висини радног сата у бруто и нето износу за те врсте ангажовања…рецимо то је свака заједница у обавези било да има фирму или не за одржавање…ретко ко у текуће одржавање укључује чишћење снега…

2 Likes

Ja sam sve samo ne zagovornik saradnje sa Javnim preduzecima pogotovo sa Gradskim stambenim preduzecem😊Procesljajte malo forum i naci cete mnogo kritika njihovog monopilistickog polozaja i njihovog nerada.Nisam pobornik ugovora sa njima samo sam naglasila da morate imati sa nekim potpisan ugovor.Zaista ne znam da li Stambena zajednica moze time da se bavi.Sifra pod kojom je registrovana SZ mislim da joj to ne dozvoljava.Vi se registrovani kao neprofitna organitacija i u opisu nemate mogucnost da se bavite odrzavanjem zgrada.Zato sto ste neprofitna organizacija ne nirate da radire zavrsni racun.Ako biste se bavili odrzavanjem onda ne mozete imati tu sifru vec neku drugu.

Mislim da je ovde ostavljena mogućnost za "može a ne mora " običan upravnik da se plaća.Svakako da može,odlukom SZ ali naravno po osnovu nekog ugovora.A prof.upravnik mora u svakom slučaju osim ukoliko je veliki altruista pa reši da to radi besplatno :blush:

http://stanovanje.gov.rs evo još jednom da ostavim link sajta na kojem mogu da se pronadju odgovori na neka pitanja u podmeniju pitanja i odgovori

Хвала на одговорима…свакако ћу прегледати све линкове где могу наћи појашњења, па и ваш што сте проследили…хвала још једном…
Ово око организације а везано за закон и шифру…Ми као “СЗ” дужни смо да преко мене Управника ОРГАНИЗУЈЕМО одржавање наших заједничких делова…ако ангажујем фирму која има десет подизвођача са њиховим међусобним уговорима не у АПР регистровани као такви , већ једно правно лице потписује уговор са “СЗ” а њихов начин правдања легалности за извођење више профила они доказују уговорима са профи гранским занатлијама. Не знам да ли постоји ШДелатности у АПР за одржавање зграда.??? Значи ми као непрофитна организација смо добили печат, матични број и Порески број и по одговору из наше локалне пореске управе ми као непрофитна организација не плаћамо порез за приходе мање од 400.000,00 динара тј. не треба пореска пријава???..Елем ја резонујем ако ангажујем грађевинско предузеће или неку Агенцију који су ДОО. они су у очима закона исти пред нама јер видим доста Агенција које пружају услуге одржавања као и неге грађевинске фирме рецимо тј. предузећа…Значи да закључим моје питање зашто би ми као “СЗ” били профитабилни ако ангажујемо неку од СЗР а не ДОО да би смо уштедели на расходу…мислим да то није профитабилност бар не мимо закона за нашу шифру делатности…зато у закону и пише МОЖЕ поверити…и то је јасно…бар ,из мог угла, мени…

Проблем је само по мени што у закону није дефинисано да и “СЗ” може или мора да распише јавни тендер за извођаче било парцијалне или у паковању од неколико занатских услуга, јер тај тендер морају да имају Јавна предузећа…Ето мало сам додао на ваш одговор јер нисте изричито рекли не смете самостално а по мени то је у закону наложено у самом почетку горњег члана
,а због нејасноће како самостално онда се сви вртимо у круг или нађемо фирму која то ради и платимо скупље све, јер свака фирма мора узети од 10-20% личног профита на директоринг како ја то волим да кажем…

Хвала и за овај одговор, ево ја сам подвукао делове закона који мене збуњују. Одмах да кажем да моја “СЗ” није још увек направила уговор самном јер ја нисам хтео док не утврдим да ли мора и колико, јер сам прихватио посао Управника да не би дошао Принудни Професионални са све принудном управом и јавним предузећем наравно…
Ја резонујем да је закон неко осмислио да би се спроводио, и свака реч која је написана има обавезујући тон а не како ви то хоћете…Редослед речи у горњим члановима је такав да не оставља могућност ИЛИ. Гое пише да је власник дужан да учествује, чак да пише само учествује и то би било обавезујуће…Зашто ово овако гледам…рецимо у неким од претходних чланова пише “СЗ” има свој печат, матични број, порески број и текући рачун.И ту је крај. Значи нема можеш да имаш нити мораш да имаш, већ само има и та реч је обавезујућа за све што сам набројао…Касније такође како закон одмиче према казненим одредбама наводи се минимални износ за Профи Управника зато што он може по службеној дужности бити ангажован као профи лиценцирано лице које ће заступати град или локалну управу у принудној управи па је законом било нужно да се одреди минимум због јавности рада локалне управе…
Даље негде сам прочитао да због тога што није одређен минимум за Управника из редова станара станари могу значи и мање од тога је имају обавезу плаћања Социјалног осигурања и пореза за управника ако није запослен па да му ово буде само допунска делатност…има са једног сајт неко је лепо написао и разјаснио све типове обавеза у зависности од статуса запослености…могу то ставити овде сачувао сам ка њорд документ или да ставим линк, ако неко хоће само га морам наћи…
ево га ако буде хтело овако: https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/281217/plata-za-upravnika-zgrade-koji-je-stanar.html

2 Likes

Mislim da bi najbolje bilo da uputite mejl Ministarstvu gradjevine da bi se dobilo tumačenje pomenutog člana vezanog za održavanje zgrade pa da imamo njihov odgovor napismeno.Zakon inače ima mnogo nejasnoća i veoma je teško primenljiv u praksi.Neki njihov odgovor je bio da se ne mogu predvideti u Zakonu sve situacije na terenu jer bi onda bio preopširan.Ali ovo je u suštini veoma važno pitanje

2 Likes

Хвала, и ја сам тако мислио да урадим, мени су иначе у Јавном стамбеном у другом наврату,(у првом су мислили да не мора да се плаћа), значи други пут кад сам ишао у правну службу поводом раскида уговора , додали су да је члан обавезујући у потпуности и за управљање…ово је битно да нам неко не би дошо и реко а де вам је уговор и бап казна и мени и “СЗ”…хвала још једном и за линк ка министарству саобраћаја и грађевинарства има доста лепих ствари…

1 Like

Nema na čemu.Ovaj forum je i inače zamišljen tako da delimo što više informacija i pokušamo da pomognemo jedni drugima.Prvo je bila samo jedna tema ali je otišla preširoko pa su odlučili da je podele.Ostanite i dalje jer je svako vidjenje dobrodošlo😊

1 Like

Postovani, mi u zgradi imamo problem…
neko se novi useljava u zgradu i nema jednu fazu struje. To lice je pozvalo GS koje salje ekipe elektricara, koji kazu da je prekid faze kabla negde u zidu. Sve se to desava bez znanja stanara. Upravnik zgrade takodje ne obavestava stanare. Zatim ekipa izvodjaca pocinje bez ikakvog odobrenja stanara da busi zgradu i da busi spratove ne bi li razvukla kabl sa jednom fazom do treceg sprata. Time je nacinjena steta zgradi , plus kabl sa strujom trebalo bi da izlazi iz poda hodnika itd.
Postavlja se pitanje kako mogu da se vrse ovako ozbiljni radovi bez odobrenja stanara. Upravnik, koji je u medjuvremenu podneo ostavku, tvrdi da je stvar hitna. Mi smatramo da nemanje jedne faze ne spada u hitne intervencije jer niciji zivot niti imovina nisu posebno ugrozeni. Pri tom jos su radovi u stanju, jos se ne useljava. Jedan od stanara je cak zvao GS i pitao da li nemanje jedne faze u stanu spada u hitne intervencije i oni su rekli da ne!
Kada su stanari intervenisali, ovi radnici su otisli i ostavili onako izbusenu zgradu,
Na sve ovo, to je uradjeno nestrucno, jer postoje uredjaji kojima se moze ustanoviti na nivou 10cm gde je prekid kabla u zidu (ako je uopste u zidu) a ne da se busi cela zgrada.
Danas je opet tebalo da dodju iz GS. Na moju intervenciju da nemaju dozvolu stanara da vrse radove trazili su da im donesemo papir po kojem stanari odbijaju intervenciju. Mi nismo stigli da to radimo u pola sata, a oni se medjutim nisu ni pojavili!!
Tako da je stvar opet na stend baju.
Da li neko moze da nam pomogne strucnim savetom sta da radimo?

Radove koje pružaju majstori JKP Gradsko stambeno treba IZBEGAVATI kad god je to moguće jer su im majstori aljkavi a cene 4,5 puta skuplje od standardnih.
To što u stanu nema jedne faze, za mene licno je problem i treba ga resiti sto pre. Mislim da vam pristup prema novom komsiji uopste nije na mestu, sevaju varnice a covek se nije ni uselio.
Bolje se organizujte da coveku pomognete da ima struju kao i svi vi ostali.

1 Like

Apsolutno pogrešno ponašanje vas kao starijih stanara. Ako je kvar na nivou zgrade a jeste trebali ste da se organizujete i pomognete da se to reši. Nebitno je da li je hitno ili ne…prosto to je normalna stvar da se napravi plan i da se komšije uključe jer da je tako urađeno ne bi se zvalo GS sa Hilti bušilicama već EPS koji ima instrumente za pronalaženje prekida u instalacijama. Ovako ste svi zajedno sebi napravili probleme, imate sad komšiju koji će vas komplet prezirati i u budućnosti neće učestvovati u važnim možda odlukama za zgradu, sijaset vas koji delite neku pravdu a realno pravite gluposti iz obesti i uništenu zgradu jer svako vuče na svoju stranu.

U mojoj zgradi se vodi računa u kompletu i ja potenciram na tome da je svaki deo zgrade naš, tako da nema razlike. Ulaz mora biti uredan, ispravan i čist…to je sitnica. Lično ne dozvoljavam bilo kakve radove koji narušavaju izgled ulaza ali uz dogovor i poštovanje istog nije nikakav problem. Sve se može na normalan način srediti ali naš narod je besan i bezobrazan, smatra da im je Bogom dano sve…žalosno.

Moj dobronamerni savet Vama je da se skupite, razgovarate i napravite dogovor kako ćete svi pomoći novom komšiji da reši problem. Takođe usaglasite se sa komšijom da se sve vrati u prvobitno stanje i koordinišite sa GS. Da ste tako uradili odmah ne bi imali ovakve probleme.

Miroslave…
1 doticni stanar se jos nije uselio. Stan se jos radi.
2 Niko ne zna ko je i nikoga iz zgrade nije kontaktirao.
3 bez ikakve komunikacije sa nama zvao je GS. Oni takodje nikoga ne kontaktiraju vec salju ekipu koja izbusi pola zgrade pa i podove.
4 Veoma je bitno da li je hitno jer velika steta je napravljena a takvi radovi se ne mogu obavljati kako kome dune bez odobrenja stanara. Plus na kraju ce da te nepotrebne radove natovare na nas racun
5 Da li je kvar u zgradi to ni mi ne znamo a kamoli vi jer ko zna kakve su majstore poslali i sta su oni gledali. Na primer dozna u hodniku koja postoji za svaki stan uopste nije otvarana.
6 cak i da je kvar u zidu sto je ispod 1 odsto verovatnoce, to se ne radi tako sto se izbusi cela zgrada vec se upotrebi jednostavna sprava koja se zove tragac i kojom se locira prekid na nivou 10cm. Svaka ozbiljnija elektricarska firma koju sam juce pozvao sa pitanjem “mozete li da locirate prekid faze u zidu i popravite bez da se busi pola zgrade”… odgovorila je da naravno moze. To izgleda ne moze samo gradsko stambeno koje se na sajtu reklamira da ima iskusne majstore i najsavremeniju opremu…
7 GS osoblje je veoma nestrucno. Njihov tehnicar cak tvrdi da kabl u zgradi ne sme da se nastavlja valjda da bi opravdao stemovanje zidova…pa moram da mu citam Pravilnik o izvodjenju elektricnih instalacija. Cak nije siguran da je cuo za tragac kojeg ima uvsvakoj radnji pa cak i na kupindu.
Prema tome nama treba pravni savet. Pogotovu sto je upravnik dao otkaz pa je i tu nejasno ko sta.
Molim vas da svoje komentare o srpstvu, zajednistvu, mentalitetu ostavite za neku drugu temu…nista niste pomogli.

Sve ste lepo rekli a opet manjka delanje…još bolje što nemate upravnika jer imate savet zgrade. Uzmete pečat, sastane se 2/3 stanara, napravite sastanak, donesete odluku, pečatirate i potpišete zapisnik. To je zakonski validno…čisto da znate Upravnik vas zastupa a ne obrnuto i odluke Vi zajedno donosite a ne Upravnik lično, odete u GS i zahtevate prekid radova uz konsultaciju sa njihovim glavnim ljudima i pojasnite šta je i kako urađeno. GS više nema svoje ljude na terenu već unajmljuje privatne firme za poslove servisiranja po principu najmanje ponude pa tako i kvaliteta.

Takođe na sajtu Katastra pronađete vlasnika stana, uzmete podatke ukoliko je moguće ili naravno pored istaknutog obaveštenja o odluci saveta, zvanično napravite dopis sa pečatom i potpisima o želji da se srede stvari na obostrano zadovoljstvo i gde pozivate novog komšiju na sastanak kako bi se dogovorili o daljim koracima to okačite u ulaz zgrade i ostavite kopiju u njegovom poštanskom sandučetu. Ako čovek ne pristane…a mala je šansa da neće kad se uljudno zamoli sledeća instanca je Opštinska komunalna koja ima ingerencije da pronađe stanara, nebitno da li je useljen ili ne.